I dag skjer det Norwegian Offshore Wind Cluster og en norsk leverandørindustri har ventet på! Det legges endelig til rette for fullskala utbygging av havvind i det norske hjemmemarkedet gjennom åpning av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, med inntil 4,5 GW installert effekt, med både flytende og bunnfast teknologi. Fra nyttår kan en søke konsesjon for å bygge prosjekter for vindkraft til havs på norsk sokkel. Nyheten ble annonsert av olje- og energiminister Tina Bru under en båttur arrangert av Norwegian Offshore Wind Cluster til Utsira og Hywind I. Se også pressemelding fra regjeringen.

Med Utsira Nord kan infrastrukturen for å bygge fullskala flytende vindparker bli komplett, og vi vil posisjonere oss sterkt for en stor del av Europas markedet på flere tusen milliarder kroner.

Utsira Nord betyr om lag 20 milliarder kroner pr 500 MW i utbygging, hvor opptil 70% kan tilfalle norsk industri. Med en utbygging på 4,5 GW i Norge snakker vi om investeringer på inntil 180 milliarder kroner til selve utbyggingen. I tillegg kommer verdiskapingen i drift- og vedlikeholdsfasen. Allerede i 2012 og 2013 ble Utsira nord anbefalt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i Havvindrapporten. I 2018 bekreftet de at området fortsatt var anbefalt for havvindproduksjon.

Utbygging av 2 GW på Utsira Nord (1010 km²), og 2 GW på Sørlige Nordsjø II (2591 km²) er gigantiske industriprosjekt som vil skape mange arbeidsplasser i Norge. Ved en utbygging av 1 GW på Utsira Nord anslår Multiconsult (2012) at det genereres 85.000 årsverk i vindparkens levetid. Hvis vi anslår at opptil 70% av leveransene kommer fra Norge, betyr det 2.380 fulle årsverk i gjennomsnitt over en 25-årsperiode bare til denne ene utbyggingen. En slik utbygging vil ha store konsekvenser for regional og nasjonal leverandørindustri, ikke bare i utbyggingsfasen, men også i driftsfasen.

På 70-tallet var det amerikanske aktører som ønsket å utvikle og ta full kontroll over olje- og gassnæringen på norsk sokkel. Heldigvis hadde vi våkne politikere som sørget for at dette ble på norske hender, og vi evnet å bygge nødvendig kompetanse og en sterk leverandørindustri. I dag er denne industrien verdensledende! Med åpning for utbygging av havvind i et norsk hjemmemarked kan vi nå utnytte det komparative fortrinnet vi allerede har, særlig innen flytende havvind. Her er vi i førersetet. Nå kan vi befeste denne posisjonen.

Det tok tid før vi tjente penger på olje- og gassnæringen. Vi investerte mye tid og penger på å bygge industrien og utvikle næringen. Slik er det også med havvind! I henhold til en rapport fra Rystad Energy i forrige uke vil investeringene i havvind i Nord-Europa være omlag like store som innen olje og gass allerede i 2021. I 2022 er investeringene til havvind vesentlig større enn i olje og gass. Og videre framover akselererer denne trenden. I dag er det bygd i underkant av 30 GW havvind globalt, hvorav 23 GW i Europa. Framskrivingene viser en akselererende utvikling. Europakommisjonen satte seg i november 2019 et mål om opptil 450 GW havvind i Europa innen 2050, hvorav 212 GW i Nordsjøen. Og EU ser for seg utbygging av hele 30 GW på norsk sokkel! En utbygging av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II er en god start!

Norsk leverandørindustri er allerede viktige leverandører til havvind i et internasjonalt marked. I 2019 var nærmere 40% av ordrereservene til Aibel innen havvind. Til verdens første flytende vindpark Hywind Skottland stod norsk leverandørindustri for 30% av leveransen, og sammenstillingen av turbinene skjedde på Stord. Men, det er først og fremst nå og framover vi definerer hvor sterke vi vil bli, og hvor mange arbeidsplasser som skapes. En rapport fra Menon Economics fra 2019, og konsekvensutredningen knyttet til utbyggingen av den flytende havvindparken Hywind Tampen, viser at det er svært viktig at vi raskest mulig får erfaringer med fullskala utbygging av havvind i et norsk hjemmemarked for at vi også skal lykkes globalt. Derfor er dagens nyhet svært viktig.

Nå gjelder det å realisere utbyggingene. Det må etableres finaniseringsmekanismer som gjør at det blir tatt beslutninger om oppstart raskest mulig, slik at vi ikke taper unødvendig tid i det globale industrikappløpet. Vi har derfor store forventninger til høstens statsbudsjett. For den stolte og dyktige offshore leverandørindustrien på Sør- og Vestlandet er dette svært viktig.

Teknologien rundt flytende havvind er fortsatt umoden. Derfor er det viktig at vi legger til rette for testing og utprøving. Her er Norge i førersetet. Verdens første flytende turbin Hywind I ble installert utenfor Karmøy allerede i 2009. Den gang av Statoil, men nå overtatt av Unitech Energy og tilgjengeliggjort for forskning og utvikling gjennom Sustainable Catapult på området til MetCentre. På dette testområdet forventes det flere installasjoner av ny flytende havvindteknologi allerede fra neste år.

Men, først og fremst trenger vi erfaringer med fullskala industrielle utbygginger av flytende havvind. Først da kan vi utvikle en leverandørkjede som kan levere flytende havvindteknologi som konkurrerer med subsidiefri bunnfast havvind! Nå gjenstår oppstarten!