On July 2, the Norwegian Ministry of Petroleum and Energy sent a proposal for the opening of offshore areas for renewable energy production, as well as a proposal for regulations on renewable energy production at sea for public consultation. Final date for this hearing was 1st of November 2019.

Norwegian Offshore Wind Cluster have sent our consultative input for the hearing (in Norwegian, – further down you will find a non-edit google translate English version):

Norwegian Offshore Wind Cluster ønsker velkommen en forskrift til havenergiloven og forslaget om åpning av områder etter havenergiloven.

Verdiskapningspotensialet

Menon Economics publiserte i september på oppdrag fra Norwegian Offshore Wind Cluster m fl. en rapport om «Verdiskapningspotensialet knyttet til utviklingen av en norskbasert industri innen flytende havvind». Denne rapporten konkluderer at det kan være realistisk å oppnå en norsk markedsandel i det globale markedet for flytende havvind opp mot 20%. Til sammenligning er den norske markedsandelen innenfor bunnfast offshore vind på 3-5%.

Menon identifiserte følgende forutsetninger for å lykkes med å realisere verdiskapnings-potensialet som foreligger:

 • Et aktivt hjemmemarked som legger til rette for å utvikle en operativ verdikjede.
 • Være tidlig ute, slik at man får en ledende rolle når teknologien blir kommersielt konkurransedyktig
 • En tydelig visjon fra myndighetene som bidrar til forutsigbarhet for norske aktører.
 • Tilpassede virkemidler som legger til rette for læringseffekter knyttet til havvind av kommersiell skala, og bidrar til at norske aktører kan posisjonere seg et nytt og ukjent

Norge har flere selskaper som har en ledende posisjon innenfor flytende havvind, og det er viktig at Norge beholder den ledende posisjon ved at det åpnes for å bygge fullskala vindparker av industriell størrelse. Vi mener at en da må ha vindparker på minimum 500 MW. Først da får en full effekt av skala og etablering av robuste leverandørkjeder.

I lys av dette er åpning av Utsira Nord svært viktig av flere grunner:

 • Området ligger i et område hvor det er god kapasitet i nettet på land og hvor det er behov for mer effekt inn i nettet.
 • Området ligger geografisk nær hovedtyngdepunktet i norsk olje- og gassindustri. Svært mange av aktørene som forbereder seg på å delta i leverandørkjeden for havvind kommer fra olje- og gassindustrien.
 • Dette området kan utvikles hurtig, og vi ser gjerne at det etableres to vindparker a 500 MW. Dersom Norge skal beholde den ledende posisjonen innen flytende havvind, er det viktig at Norge er tidlig ute med utbygging av industrielle vindparker.

Kommentarer til høringsnotatet

Klyngen har forøvrig følgene andre kommentarer til høringsnotatet:

 • I studien fra Menon datert september 2019 pekes det på at Norge kan ta en global markedsandel på opp mot 20% innenfor flytende havvind. Dette forutsetter læring og utvikling gjennom erfaring. Det må derfor sikres rammebetingelser som sikrer utbygging av minimum 2 parker med 500 MW hver.
 • I høringsnotatet tolker vi det slik at det legges det opp til et «først-til-mølla» prinsipp. Den som først sender melding med forslag til prosjektspesifikk konsekvensutredning har lagt beslag på området. I og med at det i første omgang kun er Utsira Nord som har tilstrekkelig størrelse til full industriell utbygging, må det sikres at området tildeles en eller flere aktører etter et sett med kriterier på samme måte som det gjøres i forskrift til petroleumsloven . Blant kriteriene bør det legges inn gjennomføringsevne og vilje til å basere utbyggingen på en leverandørkjede med en stor norsk deltakelse.
 • Klyngen anbefaler at Sørlige Nordsjø II også åpnes for konsesjonssøknader. Sørlige Nordsjø II har et dybdeintervall som gjør at den er interessant både for bunnfaste og flytende fundamenter, hvor begge teknologier kan ha betydelig norsk innhold. Nærheten til kontinentet kombinert med gode vindressurser på norsk sokkel gjør at kraften kan eksporteres.
 • Det bør søkes etter flere områder egnet for flytende fundamenter. I NVEs strategiske konsekvensvurdering fra 2013 og forarbeidet til dette som begynte i 2010 ble det lagt mest vekt på å finne områder egnet for bunnfaste teknologier. Kun 4 av 15 utpekte områder var beregnet på flytende teknologier. Norge har store arealressurser og kan bli en framtidig eksportør av ren energi. Norwegian Offshore Wind Cluster vil anbefale at det settes i gang en ny kartlegging av egnede områder beregnet på flytende teknologier. En slik ny kartlegging bør ses på som forberedelse til neste runde med utlegging av områder.

Til klyngens høringsuttalelse vedlegges rapport fra Menon publisert september 2019.

GOOGLE TRANSLATE – NON EDITED ENGLISH VERSION:

The Norwegian Offshore Wind Cluster welcomes a regulation on the Port Energy Act and the proposal to open areas under the Port Energy Act.

Value creation potential

In September, Menon Economics published on behalf of the Norwegian Offshore Wind Cluster and others. a report on “The value creation potential associated with the development of a Norwegian-based industry in floating offshore wind”. This report concludes that it can be realistic to achieve a Norwegian market share in the global market for floating sea winds up to 20%. In comparison, the Norwegian market share of bottom-fixed offshore wind is 3-5%.

Menon identified the following prerequisites to succeed in realizing the value-added potential that exists:

 • An active domestic market that facilitates the development of an operational value chain.
 • Be there early so that you get a leading role when the technology becomes commercially competitive.
 • A clear vision from the authorities that contributes to predictability for Norwegian players.
 • Adapted instruments that facilitate learning effects related to offshore wind on a commercial scale, and help Norwegian players to position themselves in a new and unknown

Norway has several companies that have a leading position in floating offshore wind, and it is important that Norway maintains its leading position by opening it to build full-scale industrial-sized wind farms. We believe that wind farms must have a minimum of 500 MW. Only then will a full effect of scale and establishment of robust supply chains be achieved.

In view of this, the opening of Utsira North is very important for several reasons:

 • The area is located in an area where there is good capacity in the grid on land and where more power is needed into the grid.
 • The area is geographically close to the main center of gravity in the Norwegian oil and gas industry. Many of the players preparing to participate in the offshore wind supply chain come from the oil and gas industry.
 • This area can be developed quickly, and we are pleased to see two wind farms of 500 MW established. If Norway is to retain its leading position in floating offshore wind, it is important that Norway is early to develop industrial wind farms.

Comments on the consultation note

The cluster also has the following other comments on the consultation note:

 • In the study from Menon dated September 2019, it is pointed out that Norway can take up a global market share of up to 20% in floating offshore wind. This requires learning and development through experience. Therefore, framework conditions must be ensured which ensure the development of a minimum of 2 parks with 500 MW each.
 • In the consultation note, we interpret it as laying it down to a “first come, first served” principle. Anyone who first sends a message with proposals for project-specific impact assessment has seized the area. Since initially only Utsira Nord is of sufficient size for full industrial development, it must be ensured that the area is allocated to one or more players according to a set of criteria in the same way as is prescribed in the Petroleum Act regulations. The criteria should include the ability to implement and the willingness to base the development on a supply chain with a large Norwegian participation.
 • The cluster recommends that the Southern North Sea II also be opened for license applications. The southern North Sea II has a depth range that makes it interesting for both solid and liquid foundations, where both technologies can have significant Norwegian content. The proximity to the continent combined with good wind resources on the Norwegian continental shelf allows the power to be exported.
 • Several areas suitable for floating foundations should be sought. In NVE’s strategic impact assessment from 2013 and prepared for this that began in 2010, the greatest emphasis was placed on finding areas suitable for bottom-up technologies. Only 4 out of 15 designated areas were designed for floating technologies. Norway has large land resources and can become a future exporter of clean energy. The Norwegian Offshore Wind Cluster recommends that a new survey of suitable areas for floating technologies be initiated. Such new mapping should be seen as preparation for the next round of laying out areas.

Attached to the cluster’s consultation statement is a report from Menon published September 2019.